که من کوژاوی تیری نازی چاوی مه ستی شه هلا بم

که من زنجیر کراوی داوی دوو زولفی چه لیپام

که من سه رسامی چاو و په رچه می شیواوی له یلا بم

که من مه شغولی ده رسی خه تتو خالی تورکی ته رسابم

له ته علیمی منالی کوردی بی نوتق و زوبانم چی

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 10 PM  توسط leyla  | 

به تیری نازی تویه پاره بووگه جه رگی خوینینم

خه یالی زینده گی ده رچوو له قه لبی زار و غه مگینم

مه لا بابی له بو ته رتیبی غوسل و کفن و ته لقینم

نه ماوه حاله تی ژینم له ده س چوو روحی شیرینم !

ره فیقان بین بکه ن شینم صه دای گریه و فوغان بابی

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 10 PM  توسط leyla  | 

له داخی تویه چاوم که بوو به روودی جه یحون

به ته رزی تو له دلما نه مدی له روبعی مه سکون

غرووری شه ر فروشی تا که ی ئه که ی به قانوون

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا


خه م کوبووه له دلما به ته رزی کیوی ئاریز

ماوم له به حری غه م دا هه م بی ته کان و بی هیز

کوا هه مده می ده ردم کا له گیژی میحنه ت ئامیز

کشتی شکسته گانیم ای باده شرطه برخیز

باشد که باز بینیم دیدار اشنارا

 

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 10 PM  توسط leyla  | 

روو له من که له حزه یه ئه ی نه و نه مامی میشک بو

حه یفه ئیستیغنا هه تا که ی وا به مه غرووری مه رو

به س دلی بشکینه (ناری) مه سله حه ت وا چاکه تو  

میکند حافظ دعایی بشنو امین بگو

روزی ماباد لعل شکر افشان شما

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 9 PM  توسط leyla  | 

دوور له به زمی یاری جانی زامی سه ختم هاته سو 

روو له من که توو خودا ئیشم هه یه قاسید مه رو

چونکی من بو مه حره می بیستوومه که س نابی به تو

ای صبا با ساکنان شهر یزد ازما بگو

کی سر حق ناشناسان گویی چوگان شما

 

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 8 PM  توسط leyla  | 

پینج خشته کی

که لا می تویه لای ناری خریدی عاشقان حافظ

ئه خاته ره قس و جونبوش سه ر به سه ر پیر و جوان حافظ

له باسی شیعری تودا من ئه لیم خو هه ر زه مان حافظ

غزل گفتی وو در سفتی بیاوو خوش خوان حافظ

که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریارا

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 8 PM  توسط leyla  | 

پینج خشته کی ناری

بینه گه ردووش توو خودا شوشه ی بلوورین ده م به ده م

گه سوراحی پر نه که ن بو من ده سا چینم به که م

چونکه هه ر ئیو ه ن ده که ن ئه مرو  له دل ده فعی ئه له م

عمرتان بادا در از ای ساقیان بزم جم

گرچه جام ما نشدپر می بدوران شما

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 8 PM  توسط leyla  | 

چاوه که م من بویه دایم کار و پیشه م زاریه

حاکمی چاوت له گه ل من مایلی غه داریه

شورش و نالینی که س بی وه خه و بی عیلله ت نیه

ئاهی من فه ریادی بلبول ئیشی بی غه مخواریه

من هه ر روژه ده سم شوری له روحی خوم که دیم

حه زره تی خونخواری ئه بروت مه شره بی خون خواری یه

گه رده پرسی بو چی بی نه شئه و مه لول و عاجزی ؟

رومه تی زه ردم عه زیزم شاهیدی بی یاری یه

که م به خه نده بی به لامو حه یفه تانه م لی مه ده

لیم گه ری توبی خودا ئه م جاره ده ردم کاریه

دل له شامی په رچه می رووتا به دایم بی خه وه

چونکه کیشک چی به شودا عاده تی بی داری یه

حیکمه تی پر مه سئه له ی کولمت له بوکی حه ل ده بی

هه ر صه حیفه سه د ئیشاره و ره مزی تیدا جاری یه !

خالی رووخسارت هیدایه ت به خشی شه رحی زولفه که ت

قاضی ئاسا حاشیه ی ئه گریجه کانت لاری یه

رووت وه کو ئا ته ش موژه ت وه ک شیشه ئه بروت قیمه کیش

میروه حه ت زولف و که بابت جه رگی پاره ی ناری یه

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 8 PM  توسط leyla  | 

که ره شه با ری ی پی گرتی

ببه به شاخ

که شه مال هات به پیرته و ه

ببه به باخ !

ئه م قسه یه م له روژنامه ی

دار به روویه کدا خویند ه وه

له ئه شکه و تدا

به یا نیه ک کزه بایه کیان زنجیر کرد

بو ئیواره له ده ربه ند ا

کزه با بوو بوو به زریان

ئه م قسه یه م له ته ویلی

کیویکی ره ش هه لکو لرا بوو

ئه و ه په ره سیلکه یه وا ئه فری ؟

یا خود قیژه ی

ره ش و سپی دایکم ؟!

ئه مه یش قسه ی مندالیکی هه له بجه یه

به نیو ده قیقه پیش ئه وی

که رو کو یر بی

ئاخ خوایه ئاخ که ی سه ریکیش له کوردستان ئه ده ی

ئه مه یش قسه ی هه موو رووژیکی دایکمه

شیرکو بیکه س

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 6 PM  توسط leyla  | 

دلوپ

دلوپ

باران:

گول ئه نوو سیته وه و نمه نمه یش چاوانم تو!

چ

سالاویکی نامویی و

چ

ژانیکی به خشنده یه

وا له سه ر خو

به رد به به ردی

کیوی سه رم ئه پشکوینن

لق به لق و چل به چلی

ده ست و په نجه ی و شکه لاتووم

شین ئه که ن و وه ک باویلکه

ئه مده ن به ده م باریز که ی ئه و ینته و ه و

له شه خته به دانی گیانتا : ئه مرسکینن

 گفه گفه با پیده شتت ئه خوینیته وه و

نه فه س نه فه س هه ناسه یشم بالاکه ی تو

چ گه رده لوولیکی سه وزه و

چ ئه سپیکی ئه فسانه یی بالداره وا

له م کوتلیی دنیایه وه

به پرتاو دی و هه لم ئه گری و ئه مفرینی و

دوور دوور

ئه مبا

به ره و هوبه ی ئارانی تو

 شیرکو بیکه س

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 5 PM  توسط leyla  | 

بی چاوی پر خوماری خوماری باده باده

بی نازی دلنوازی حه یاتی من به باده

بی هه مد هم  و حه بیبی بی شوخ و دلفریبی

بی صوحبه تی له ببیبی له به زمی باده لاده

به س مه یلی عه یش و نوشی نیگاری بی وه فا که

له م ده س به ده ستی پووچی طه بیبی بو ده واده

شوری که وا له مه ی دا به حه سر ه ت و نه وایه

حیکایه تی له به زمی جه مشید و که یقوباده

چا چا که چونکه یار و حه ریفی هوشی پیره

به باده ساده مه سته (ام الفساد) ه باده

یاری که جو فروشه و گه ندوم  نومایه وه مرو

به دزاته باده ئاسا به د ئه صل و به د نیهاده

من واعیظی ئه میرم به چاکه هه م موشیرم

به چاکه ده فعی مه ی که به چا که دل به چاده

بو زاتی توچ لازم ئیظهاری حالی (ناری)

عاله م هه موو ئه زانی که طوطی خانه زاده

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Sat 18 Dec 2010ساعت 0 AM  توسط leyla  | 

زه مانه وا پریشانه که عاله م ره وتی شیواوه

ئه لی ی روژی حیساباته به نی ئاده م خروشاوه

نه ما بازاری قورئان و شکا ته رویجی ئه هلولا

ده لا ئیل ره و نه قی ون بوو ته نافی شه رع قرتاوه

به لیره لیره دین  وون بوو قران قورئانی مه حو کرد

مه عاشی عه یشی ئیسلامی له عالمدا فه نا داوه

مه لا مه هتوو ک و بیچاره له ژیر باری سیاسه تدا

............................................. زه نگی زریاوه

ده سا باقور به سه رداکا به هه ردوو ده ست له بو دنیا

ئه وی حه یفی عیباداتی به ئه ندازه له دل ماوه

سکوتکه ی (ناری) ا به سیه له ئه خلاقی میله ل تا که ی

قیامی ساعه ته ئه مرو ته ره س با بی که هه لساوه

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Fri 17 Dec 2010ساعت 11 PM  توسط leyla  | 

دلم هه روک سه ماور پر له جوشه

خه ریکی سوز و گریان و خروشه

به دایم چاوه ریگه و ئینتزاری

نه سیمی چاوی چاکه ی چا فروشه

وه کو طیفلی برابیتو له دایک

هه میشه توند و ئالوز و نه خوشه

به کوردی عیشقی ئه و دایم له گه ل چا

وه کو ئه و لاده کانی  کونه پوشه

 

+ نوشته شده در  Fri 17 Dec 2010ساعت 11 PM  توسط leyla  | 

له میو ه ی وو شکی پایز شاهه که م هوشت به پیروبی

ئه بی به شمان بنیری با به سه ر شانی به شیرو بی

 شتیکی نه فسی خوتم بو بنیره

هه تا بیکه م به سورمه ی دیده لیره

وه له و ده سمالی په نجه ی پاکی توبی

وه یا په لکی له چاکی چاکی توبی

وه یا گه ردی له سورمه ی خاصی چاوت

وه یا عه کسی حیکا یه ت کا له ناوت

وه یا نوقلی له نوقلی لیوی توکا

وه یا یه ک دانه قاوه ی پر مه زه و تال

وه یا یه ک دانه سیوی ناسک و ئال

وه یا یه ک دانه قه زوانی به شینی

موشابیه بی به خالی تورکی چینی

وه یا یه ک دانه که شکی چاکی کوردی

به له زز ه ت نادر و مایل به ز ه ردی

وه یا میسقاله میسکیکی خه تا بی

وه یا یه ک قه طره عه طریکی ده وا بی

ئه گه ر مومکین نه بوو ده نکی له مانه

ئه من رازیم به توزی رازیانه

که دل پر ئیش و نوشی ده ردی دووریم

په ریشانی فیراق و بی صه بووریم

هه تا که ی (ناری) یا شوخی به پیری

له به ر چی چوو له ده س قانونی ژیری؟

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Fri 17 Dec 2010ساعت 8 PM  توسط leyla  | 

حوزنی من با حوسنی تو ئیشکاله تا ئاخر نه فه س

بوچ زه کاتی حوسنی تو یا حوزنی من ناگا به که س ؟

طاهیرا !فه رمووته وه قتی مردنت حازر ده بم

وا له خوشی مردنم ده مرم ده سا ئینصافه به س

تازه فه رمووته له لای که س رازی عه شقی من مه لی

نه ت ده زانی دل که کون بی ده نگی لی دی وه ک جه ره س

چاوه که م بو باغی حوسنت مه نعی چاوی من مه که

لازمه بو پاسه بانی باغه که ت جووتی عه سه س

پی ی بلین زاهید به خیری خوی له وه عظمی من گه ری

عه شقی من شوعله و بلیسه وه عظی ئه و وه ک خاروخه س

خالی سه وزه داخی سه وزه به حسی ناسوری مه که ن

تازه ده ی تو بی که (ناری) قه ت شیفای نایه به که س

+ نوشته شده در  Fri 17 Dec 2010ساعت 8 PM  توسط leyla  | 

له من کانی ته لا مه خفی و دیمو

له مولا حه یفه دل به ستن به سیمو

وجوودم وه ک گولی په ژمورده وابوو

نه سیمی لوتفی تو هات و گه شیمو

له بو ته شریفی یادی تو له به ینا

هه چی خاری له ری دا بوو چنیمو

له (دوورو) بوی شه میمی کاغه زت هات

به ته رزی گول به ده م بادی نه سیمو

به ره سمی (ئه لف و دال و بی ) وه رم گرت

چ وه رگرتن : به (می و ئه لف و چیمو)

گرفتارم  حه قیقه ت له م مه قامه

وه کو گه و هه ر به ده س شه خصی له ئیمو

له لای (ناری) هه چی خه رمانی غه م بوو

به مه جموو عی ره قیبان دا به شیمو

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Fri 17 Dec 2010ساعت 7 PM  توسط leyla  | 

له من کانی ته لا مه خفی و دیمو

له مولا حه یفه دل به ستن به سیمو

وجوودم وه ک گولی په ژمورده وابوو

نه سیمی لوتفی تو هات و گه شیمو

له بو ته شریفی یادی تو له به ینا

هه چی خاری له ری دا بوو چنیمو

له (دوورو) بوی شه میمی کاغه زت هات

به ته رزی گول به ده م بادی نه سیمو

به ره سمی (ئه لف و دال و بی ) وه رم گرت

چ وه رگرتن : به (می و ئه لف و چیمو)

گرفتارم  حه قیقه ت له م مه قامه

وه کو گه و هه ر به ده س شه خصی له ئیمو

له لای (ناری) هه چی خه رمانی غه م بوو

به مه جموو عی ره قیبان دا به شیمو

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Fri 17 Dec 2010ساعت 7 PM  توسط leyla  | 

ئه ی ئه ساسی عیزره تی من لوطفی بی پایانی تو

سورمه یی چاوم سه وادی خه ططی موشک ئه فشانی تو

گه ر ده می پرسی له حالی من له ریگه ی لوطفه وه

موشکیله ته شریحی حالی غه مزده ی هیجرانی تو

دیده له بریز قه ده ح ئاسا له باده ی ئه شکی ئال

دل وه کوو سازه نه فه س وه ک تاره بو دیوانی تو

ده ستی من داوینی تو هه لکه که داوینی که وات

تا شه پولی ئه شکی چاوم ته ر نه کا دامانی تو

لوطفی تو مه ندو به بو قه طعه ی عیراقی قه لبی من

گه ر به مه کروهی بزانی عاره لا ده ربانی تو

نه ظمی تو وه ک پرچی یاهوو شیعری من وه ک ریشی جوو

موو به موو مه علومه هه ر دوولا حیکایه ت خوانی تو

نا یه ته مه یدانی دیوانت ئه به د دیوانی من

پیره ئه سپی طه بعی (ناری)دائیره ی جه و لانی من

 

+ نوشته شده در  Fri 17 Dec 2010ساعت 7 PM  توسط leyla  | 

تا که ی به سته م مایلی ئه ی چه رخی جه فا جو

تا که ی له غه مت زاری یو فریاد و خودا رو

تا که ی ره وشی که چ ره وی یو فیتنه فروشی !

بو نه هبی فه ره ح ده وره و و جه ولانی ته کا پو ؟

بو نیته له گل ئه هلی خیره د میهر و وه فا تو ؟

بو ئه هلی شه ره ف عاجز و بیزاره له ده س تو ؟

بو خه صمی له بو صاحیبی عیرفان وصه داقه ت

بو یاری له گه ل تاقمی به د طینه ت و به د گو ؟

بو ئالی پاره بووجه رگی له داخت ؟

وه ک جه رگی عیراقی به ده می تیری هولا کو

میهرت که نیه زه حمه تی بی غایه له سه رچی

لوتفت که نیه میحنه ت و ئازار و ئه له م بو؟

کولاره چه حوسنی هه یه مه شغووله به سه یران

عه نقاچه گوناهی هه یه مه حبوسه به قافو ؟

بو زاغی سیه هچه رده نه ظه ربازه له باغا

بو بازی سپی ویلی بیابانه به داخو؟

ئه ی خوو که چ و که چ باز و که چ ئه ندیش و عه مه ل که چ

دانی نه فه سی یه ک قه ده می چاکه به راسو ؟

ده ک ته خت و ئه ساست به ده می ژیر و زه به ر بی

وه ک نیته ده می گه ردوش و ره فتاری له سه ر خو

(ناری) له فیراقی روخی مه نظوری عیراقی

غه رقی ئاهه به ده م میحنه ت و شینو 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Thu 16 Dec 2010ساعت 12 PM  توسط leyla  | 

ئه ی له عه لی له بی یار عه قیقی یه مه نی تو

یا غونچه یی نه شگوفته یی باغ و چه مه نی تو

به م ته رزه عه تر بیزی ده که ی دیاره له دل دا

ئه ی خالی سیا میشکی خه تاو و خه ته نی تو

شیشه ی دله که م که ن به سه ری تیری نیگاهت

وادیاره به چاوا بتی په یمان شگه نی تو

سبحانک لا حول و لا قوه الا بالله

چ شیرین و نازک به ده نی تو

ته ئریخی خه یالی فه له کو لئه عظه می وه جهت

ته صویری گه لی صه عبه به بی گوی زه قه نی تو

بی زیاره تی قو ببه ی حه جه رو لئه سوه دی خالت

تامی چی یه چای زه مزه م و گوشه ی ده هه نی تو

چین چین له سه ری گه نجی روخت حارسه ئه مرو

ته رسا به چه یی زولفی شکه ن ده رشکه نی تو

 

 

 

+ نوشته شده در  Wed 15 Dec 2010ساعت 9 PM  توسط leyla  | 

چه حوسنی هه س ئه من خزمه ت به سه ر که م

له ماچی ده س ئه بی سه رفی نه زه ر که م

وه ها چاکه له میعراجی وه فا دا

له رووتا نا به له ب شه ققو لقه مه ر که م

ئه سه ف ئه مرو که میری پر مه لالم

له دنیادا به ته نیا بی حه لا لم

هه ر دو غه زه لی طاهیر و عیززه ت که له به ر که م

شایسته یه گه ر ئه فسه ری عوسمانی له سه ر که م

گه ر شه هدی خه یالا تی ده می بیته نه زاراه ت

لایق ئه وه یه ته رکه ی مه ی و شیر و شه که ر که م

گه رچی له وو لاتی عه جه ما ساکینم ئه ما

بروامه که من قه ت به عه لی سه ببی عومه رکه م

شه رمه نده وو روو زه رد و سه ر ئه فگه نده یی ده رگام

مه نعم مه که له و قیبله ئه گه ر صه رفی نه زه رکه م

بی گه ردوش و ئاشووبی زه مانه به حه قیقه ت

مومکین نه بوو ته رکی ئه ده ب و نه قسی هونه رکه م

ئه ما که رقیبم به هه موو له حظه فه له ک بی

مه علو مه ده بی دل له غه ما سه رفی زه رکه م

ته خسیری من و له شکری به خشایشی ته بعت

شه یانه وه لی مه سله حه تم وایه حه زه ر که م

غوفرانی وه کوو بایه وه کوو گیایه گوناهم

چون نوخته مو قابیل به ئه صد گورگی له جه ر که م 

بی عه قلی یه بو من نه زه ر عه سکه ری رووتا

باسیغه له به و که شمه که شی فه وجی قه جه رکه م

به ه ب ه چ نه و ید یکه ئه گه ر بیت و بلی من

ئیحسانه له ته خسیری به دل سه رفی نه زه ر که م

(ناری) که دلی طاهیره وه ک جامی سکه نده ر

حوسنی نیه دل هه مده می ئه نواعی خه ته رکه م  

+ نوشته شده در  Wed 15 Dec 2010ساعت 4 PM  توسط leyla  | 

به ئا ه و ناله مه شغو له م له نه غمه ی ساز و تارم چی

ئه سیری میحنه ت و ده ردم له سه یری نه و به هارم چی

له گه ل خاری غه ما جووتم له عه یشی گولشه ن ئازادم

نه خوشی ده ردی هیجرانم له خوشی لاله زارم چی

له پایه گردی سه یوانی فیراقت بی نوا ماوم

 

+ نوشته شده در  Tue 14 Dec 2010ساعت 11 PM  توسط leyla  | 

شه شده ری لی به ستووم وه ک جه رده یی یونان درو

تا نه گا ده ستم به رومی عه فوی بی پایانی تو

رووسی بی شه رتی که وا گرتوویه مولکی دل نه ما

بو له بی سالاری ئه فکارم مه جالی گفتو گو

که ی ده بی عاجز له صه قری خه سره وی صاحیب شکار

گه ر خیلافی روبدا جاری له بازی ده سته مو

نیکته یی باریک و مه علوومه له بازیگاهی شا

بایسی ماتی و زه بوونی باز و تو غیانی هه لو

داري به د عه هدي ده زانم خاري سه ردي بادي ي يه

بي له بي عوشره ت له مه يسوزش له نه ي دي جوبه جو

بي هجوومي سه يلي عه فوت ده ده فته ري عه هدي وه فام

كه ي به سه دزولمه ت سياهي  ديته پاكي و شست و شو

قه ت له گه ل علوي مه قا ما عاجزي تا سه رني يه

عاسمان بارشتي گاهي ته رزه يه و جاري گه زو

مه تله بيكي حيكمه ت و بي نوكته يي صاحيب گوناه

بينه سه ر بابي شه فاعه ت بي وه سيله خو به خو

(ناري) يا گه ر گه ردي غه م  ئه مرو له دل طاهير نه كه ي

وه ك بريني كونه زامي سه ختي ميحنه ت ديته سو

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Tue 14 Dec 2010ساعت 4 PM  توسط leyla  | 

خه می پشتی به نی ئاده م به باری ژن نه بوو چی بوو؟

ئه ساسی غوربه تی ئاده م به باری ژن نه بوو چی بوو ؟

ئه گه ر هاروت و مارووتن له چاهی زیلله تا جووتن

به فیتنه ی چاوی مه ستی پر خوماری ژن نه بوو چی بوو؟

ئه گه ر قابیل به قاتل بوو له حه ق بی مه یل و غافل بوو

سه به ب گولزاری روخساری عوزاری ژن نه بوو چی بوو؟

له کیوی بیستوونی میحنه تا فه رهادی بی مه ئوا

په ریشان و په شیوو داغداری ژن نه بوو چی بوو؟

نه مانی که و کخ به ی شیرین له وه ختی میهری فرزه ندی

لسه ر باغی گولی بوس و که ناری ژن نه بوو چی بوو؟

ئه گه ر بیژه ن مو قه ییه د بوو له چاهی  شاهی تورکانا

به حه لقه ی داوری زولفی خاروماری ژن نه بوو چی بوو؟

ئه گه رمه جنونه شه یدا یه به شیتی ویلی سه حرایه

به دل ره نجور و بی سه بر و قه راری ژن نه بوو چی بوو؟

له زیندانی جه فادا بی صه فا ما ماهی که نعانی

به مه کر و داوی ته زویری به کاری ژن نه بوو چی بوو؟

مه لا وه ک تاقمی شیخ و به گی داماو و بی چاره !

سه ره فگه ندی چه پوک و ده رده داری   ژن نه بوو چی بوو؟

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Tue 14 Dec 2010ساعت 3 PM  توسط leyla  | 

به شیرینی جوابت ده فعی رووتالی له سه ر مابوو

له وه عده ی سه ردیا گه رمی جوابی کاغه زم چابوو

نه ما یه کسه ر نه خوشیم و به سه ر چوو میحنه ت و شینم

رموزی سرکه ئامیزت طه بییبی ده فعی خه ضرا بوو

موبه دده ل بوو به گول ره نگی جوانی صووره تی پیری

نه سیمی خه تتی مشکینت مه گه ر نه فسی مه سیحا بوو

ئه یازم گه ر له دل ده رکه ی مه گه ر ئه فسانه رازم من

شکوهی شاهی غه زنه ينه به حيكمه ت جيلوه ئارابوو

له بو ئه ربابي شه وكه ت لازمه زيبي هه وا خواهي

ره واجي حوسني يوسف شورشي عه شقي زو له يخا بوو

موجه رره د حوسني شيرين جه زبي مولك و دين و دل بوو خو

ظه هيري ميهري خوسره ئ زه مزه مه ي سازي نه كيسا بوو

چه به حسي وه صفي طه يياره و تفه نگ و توپي ئينگليزه

به بي مه يلي عه ره ب ته سخيري به صره و شاري به غدا بوو

له ويراني قه لا مه روانه بروانه زه ماني زوو

ده مي پايته خت عه جه م شاه و گه هي لوطف عه لي شابوو

به ته حو يلا تي بي قانوني ئه م گه ردوونه فه رتو توته

زه ماني مه نزلي رومي ده مي جي ي عه يشي ته رسا بوو

به گوم بووني نگيني بوو نه ما حوكمي سو له يماني

قه باحه ت كه ي له سه ر صه خره ي له عيني بي سه رو پابوو

كه لامم قه نده چي بكه م (ناري) يا بي مشته ري ماوه

مه گه ر بمرم بلي ي داخي گرانم شاعيري چابوو

كاكه چاكه ت بي درو ئه مجاره چايي چانه بوو

تامي كتري يا ئه بوو ميزاني حه تتا لانه بوو

ناوي چايي بوو له تام و عه تر و له ززهت بي به ري

لايقي ده م كردني بو شيخ و بو ئاغا نه بوو

 

 

 

+ نوشته شده در  Tue 14 Dec 2010ساعت 1 AM  توسط leyla  | 

چاوی مه خمووری

به غه مزه ی چاوی مه خمووری سیاهی مه ستی مه ی کردم

به ماچی لیوی مو سته غنی  له ئه نوا عی مه زی کردم

ترازا به ندی سوخمه ی ئالی گولناری به ئاهی من

که چی ده ستی له سه ر دانا له سه یری باغی به ی کردم

به هوری په رچه م و زولفی روخ و ئه بروی که داپوشی

له شه و قی روئیه نی به در و هیلالی یه ک شه وی کردم

ئه گه رچی کوشتمی خوقابیض و لئه رو احی مو ژگانی

 به قانونی مه سیحایی به خه نده ی لیوی حه ی کردم

به عینوانی حه یا طو غرا میسالی زولفه که ی پوشی

له که سپی شیوه خه طط و طورره یی شاهانه که ی کردم

گوناهی من نه بوو زاهید که مه یلم دا به بتخانه

هه موو تاوانی دل بوو عاشقی ته رسا په چه ی کردم

که ناری ئاو که نارم بوو قه دی سه روی چنارم بوو

له سه ر چی بوو به ئالوزی له سه یری نار و به ی کردم  

شکاتی زه خمی دل (ناری) له طاهیر به گ ته مه ننا که

بلی ئه مرو گول گول ئه ندامی به تیری جه رگی په ی کردم

 

+ نوشته شده در  Mon 13 Dec 2010ساعت 10 PM  توسط leyla  | 

 

خوا چیبکه م

له فیتنه ی نازی غه مزه ی چاوی فه تتانی خوا چیبکه م؟

له نیشی عه قره بی زولفی په ریشانی خوا چیبکه م؟

له سه فحه ی روو مه تم یه ک جی نه ما بی زه خمی په یکانی

له حه مله ی فه وجی  رووسی تیری موژگانی خوا چیبکه م؟

به زولفی صوبحی رووی پوشی که قیبله ی ئه هلی ئیمانه

له جه معی صوبح و شام و کوفر و ئیمانی خوا چیبکه م؟

وه کوبارمی گورهته رکی چاوی بو نیشانه ی دل

له خوش لیدان و پر پیکانی په یکانی خوا چیبکه م؟

له شه ودا ماهی رووی ده رکه وت و زوو هه لهات و نه مزانی

له بی میهری روخی وه ک ماهی تابانی خوا چیبکه م؟

ئه گه ر چی شیو ه یی شیرینی جه زبی دل ده کا هه رده م

له حه رفی تالی لیوی شه ککه ر ئه فشانی خوا چیبکه م ؟

هه تاکوو هه ل نه کا بو ره فعی زولمه ت شه و چرای کولمی

له ره مزی خالی شین و له علی خه ندانی خوا چیبکه م ؟

له گوشه ی خه لوه تی پر میحنه تی دارو لفه نا چیبکه م؟

له به ر زاد و زه خیره ی مه نزلی دارو لبه قا چیبکه م؟

لیباسی تاعه ت و مه قبوول و پاکم قه ت نه پوشی من

له روژی مه حشه ردا عوریان و بی به رگ و نوا چیبکه م ؟

نه بوو لیوو ده م یه کده م به زیکری چاکه مائیل بی

له ته حریکی زوبانی لالی بی حه مد و سه نا چیبکه م؟

خه یال و ئارزوی گولزاری جه ننه ت قه ت به دل ناده م

له سه ودا کردنی فه رش و مه تاعی بی به ها چیبکه م ؟

له نه فسی خومه ئه مرو موده عی بو من له دنیادا

له به د خواهی ره فیقی شووم و یاری بی وفا

له سه ر سینه ی به ئاهی من شکا چینی سه ری زولفی

له په رژینی شکاوی باغی سیوانی خوا چیبکه م

له دو کانی خه یالم دا نه ما جنسی غه زه ل ئه مرو

له بو فه رشی سه ر یری ته ختی ئه یوانی خوا چیبکه م ؟

نه خوشم بی نه باتی لیوی من موشکیل نه جاتم بی

له بوو ماچی وه کوو ده رمانی لوقمانی خوا چیبکه م ؟

له شورش دایه مورغی دل به ئو میدی نه سیمی گول

له بو عه تری غوباری چاکی دامانی خوا چیبکه م ؟

ده می بو من نه بوو سه یری که ناری گولشه نی وه صلی

له بی ره حمی ره قیب و جه و ری ده ربانی خوا چیبکه م ؟

ویصالی بو رقیب و ده ردی هیجرانی به (ناری) دا

له ره سمی بی وه فایی و عه هد و په یمانی خوا چیبکه م؟

 له گوشه ی خه لوه تی پر میحنه تی دارو لفه نا چیبکه م ؟

له به ر زاد و زه خیره ی مه نزلی دارو لبه قا چیبکه م ؟

لیباسی تا عه ت و مه قبوول و پاکم قه ت نه پو شی من

 له روژی مه حشه را عوریان و بی به رگ و نه وا چیبکه م؟

 نه بو لیوو ده م یه کده م به زیکری چاکه مائیل بی

له ته حریکی زوبانی لالی بی حه مد و سه نا چیبکه م؟

خه یال و ئارزوی گولزاری جه ننه ت قه ت به دل ناده م

له سه ودا کردنی فه رش و مه تاعی بی به ها چیبکه م ؟

له نه فسی خومه ئه مرو مودده عی بو من له دنیادا

له به د خواهی رفیقی شووم و یاری بی وه فا چیبکه م ؟

ظه هیری چاکه بوو چوو مه جه ئم طا عه ت له ده س ده رچوو

له هنگامی حسابا بیکه س  و پشت و په نا چیبکه م؟

به ده ردی مه عصیه ت ئالووده یه ئه مرو وجوددی من

له ره نجی زه حمه ت و ئازاری سه ختی بی ده وا چیبکه م؟

له سه ر عه زمی سه فه ر ئاماده و ناشاره زا ماوم

خودایا گه ر نه بی توفیق منی بی ره هنوما چیبکه م؟

که نه م بی ده فته ری حوسنی عه مه ل بو چاره سازی من

به غه یره ز گرتنی داوینی ماته حته لعه با چیبکه م ؟

مدیری پیری دنیامو ره قیبی پیرو ده رو یشم

که وابی من وه کوو صوفی له ته سبیح و عه صا چیبکه م؟

بلی (ناری)به قانوونی صه داقه ت که عبه که چ نا بی

له عیلمی بی نتیجه و بی عه مه ل ئا خر مه لا چیبکه م ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  Mon 13 Dec 2010ساعت 10 PM  توسط leyla  | 

ده میکه من له غوربه تدا غه ریقی به حری حیرمانم

به بی گول غونچه ده م دایم موقیمی کونجی گریانم

له شوینی بولبولی دل مات و سه رگه ردان و حه یرانم

ده می بو گول ده می بو ده ل زه لیل و زار و گریانم 

گوله که م رو ده له که م رو به جاری مالی ویرانم

دلی میحنه ت زه ده ی بردم به گوشه ی چاوی بیماری

به شه رتی بی نیازم کا له ماچی لیو و گوفتاری

ئه ویستا گه رده بینی من ده پوشی باغی روخساری

موسلمانان ته ما شا که ن له شه رت و عه قل و ره فتاری

گوله که م رو دله که م رو به جاری مالی ویرانم

وه کو نه ی کون کونه جه رگه م به نوکی تیری موژگانی

گولی عومرم درا پاکی له هات و چونی زو لفانی

شکا پشتم برا جه رگه م له حه سره ت ورده خالانی

خودایا بو نه ما عه عه هد و قه رار و مه یلی جارانی

گوله که م رو دله که م رو به جاری مالی ویرانم

ره فیقان گه ر ده پرسن بو چه نالینی ؟ چ قه وماوه

له سه ر من واجبه شیوه ن هه تا هوشم له سه ر ماوه

ته ما شا بولبولی دل که ن به ناحه ق خو  نه سووتاوه

ده لین ئه مروله من زیزه گولی نه وره سته توراوه

گوله که م رو ؟ ده له که م رو به جاری مالی ویرانم

فریشته م تا کو یاوه ر بوو به دایم عیشوه کاری بوو

سروری مه جلیسان خوش بوو به زاری عیشقی (ناری) بوو

له باغی وصلی دلدا بی غه م و ئه ندو ه و زاری بوو

که به ختم چوو گولیشم چوو دلیشم ده ری کاری بوو

گوله که م رو دله که م رو به جاری مالی ویرانم

 

+ نوشته شده در  Mon 13 Dec 2010ساعت 0 AM  توسط leyla  |